TiDB 基本功能

本文列出了 TiDB 功能在各版本的支持变化情况。请注意,实验特性的支持可能会在最终版本发布前发生变化。

数据类型,函数和操作符

数据类型,函数,操作符6.46.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
数值类型YYYYYYYYYYY
日期和时间类型YYYYYYYYYYY
字符串类型YYYYYYYYYYY
JSON 类型YY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
控制流程函数YYYYYYYYYYY
字符串函数YYYYYYYYYYY
数值函数与操作符YYYYYYYYYYY
日期和时间函数YYYYYYYYYYY
位函数和操作符YYYYYYYYYYY
Cast 函数和操作符YYYYYYYYYYY
加密和压缩函数YYYYYYYYYYY
信息函数YYYYYYYYYYY
JSON 函数YY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
聚合函数YYYYYYYYYYY
窗口函数YYYYYYYYYYY
其他函数YYYYYYYYYYY
操作符YYYYYYYYYYY
字符集和排序规则 1YYYYYYYYYYY
用户级别锁YYYYNNNNNNN

索引和约束

索引和约束6.46.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
表达式索引实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
列式存储 (TiFlash)YYYYYYYYYYY
RocksDB 引擎YYYYYYYYYYY
Titan 插件YYYYYYYYYYY
不可见索引YYYYYYYYYYN
复合主键YYYYYYYYYYY
唯一约束YYYYYYYYYYY
整型主键上的聚簇索引YYYYYYYYYYY
复合或非整型主键上的聚簇索引YYYYYYYYYYN

SQL 语句

SQL 语句 26.46.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
SELECTINSERTUPDATEDELETEREPLACEYYYYYYYYYYY
INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATEYYYYYYYYYYY
LOAD DATA INFILEYYYYYYYYYYY
SELECT INTO OUTFILEYYYYYYYYYYY
INNER JOIN, LEFT|RIGHT [OUTER] JOINYYYYYYYYYYY
UNIONUNION ALLYYYYYYYYYYY
EXCEPTINTERSECT 运算符YYYYYYYYYYN
GROUP BYORDER BYYYYYYYYYYYY
窗口函数YYYYYYYYYYY
公共表表达式 (CTE)YYYYYYYYYNN
START TRANSACTIONCOMMITROLLBACKYYYYYYYYYYY
EXPLAINYYYYYYYYYYY
EXPLAIN ANALYZEYYYYYYYYYYY
用户自定义变量实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
BATCH [ON COLUMN] LIMIT INTEGER DELETEYYYYNNNNNNN
ALTER TABLE ... COMPACTYYY实验特性NNNNNNN

高级 SQL 功能

高级 SQL 功能6.46.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
执行计划缓存YYYYYYY实验特性实验特性实验特性实验特性
执行计划管理 (SPM)YYYYYYYYYYY
下推计算结果缓存 (Coprocessor Cache)YYYYYYYYYY实验特性
Stale ReadYYYYYYYYYNN
Follower ReadYYYYYYYYYYY
通过系统变量 tidb_snapshot 读取历史数据YYYYYYYYYYY
Optimizer hintsYYYYYYYYYYY
MPP 执行引擎YYYYYYYYYYN
索引合并YYYYYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
基于 SQL 的数据放置规则YYYYY实验特性实验特性NNNN

数据定义语言 (DDL)

数据定义语言 (DDL)6.46.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
CREATEDROPALTERRENAMETRUNCATEYYYYYYYYYYY
生成列实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
视图YYYYYYYYYYY
序列YYYYYYYYYYY
AUTO_INCREMENTY3YYYYYYYYYY
AUTO_RANDOMYYYYYYYYYYY
DDL 算法断言YYYYYYYYYYY
在单条语句中添加多列YYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
更改列类型YYYYYYYYYNN
临时表YYYYYYYNNNN
并行 DDLYYYNNNNNNNN
添加索引加速实验特性实验特性NNNNNNNNN
元数据锁实验特性实验特性NNNNNNNNN
FLASHBACK CLUSTER TO TIMESTAMP实验特性NNNNNNNNNN

事务

事务6.46.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
Async commitYYYYYYYYYYN
1PCYYYYYYYYYYN
大事务 (10 GB)YYYYYYYYYYY
悲观事务YYYYYYYYYYY
乐观事务YYYYYYYYYYY
可重复读隔离(快照隔离)YYYYYYYYYYY
读已提交隔离YYYYYYYYYYY

分区

分区6.46.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
Range 分区YYYYYYYYYYY
Hash 分区YYYYYYYYYYY
List 分区YYYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
List COLUMNS 分区YYYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
EXCHANGE PARTITIONYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
动态裁剪YYYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性NN
Range COLUMNS 分区YYNNNNNNNNN
Range INTERVAL 分区实验特性实验特性NNNNNNNNN

统计信息

统计信息6.46.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
CM-Sketch默认关闭默认关闭默认关闭默认关闭默认关闭默认关闭默认关闭YYYY
直方图YYYYYYYYYYY
扩展统计信息(多列)实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
统计反馈NNN已废弃已废弃已废弃实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
统计信息自动更新YYYYYYYYYYY
快速分析实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
动态裁剪YYYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性NN

安全

安全6.46.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
传输层加密 (TLS)YYYYYYYYYYY
静态加密 (TDE)YYYYYYYYYYY
基于角色的访问控制 (RBAC)YYYYYYYYYYY
证书鉴权YYYYYYYYYYY
caching_sha2_password 认证YYYYYYYYNNN
tidb_sm3_password 认证YYNNNNNNNNN
tidb_auth_token 认证YNNNNNNNNNN
与 MySQL 兼容的 GRANT 权限管理YYYYYYYYYYY
动态权限YYYYYYYYYNN
安全增强模式YYYYYYYYYNN
日志脱敏YYYYYYYYYYN

数据导入和导出

数据导入和导出6.46.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
快速导入 (TiDB Lightning)YYYYYYYYYYY
mydumper 逻辑导入已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃
Dumpling 逻辑导入YYYYYYYYYYY
事务 LOAD DATAYYYYYYYYYYN 4
数据迁移工具YYYYYYYYYYY
TiDB BinlogYYYYYYYYYYY
Change data capture (CDC)YYYYYYYYYYY

管理,可视化和工具

管理,可视化和工具6.46.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
TiDB Dashboard 图形化展示YYYYYYYYYYY
TiDB Dashboard 持续性能分析功能YYYYY实验特性实验特性NNNN
TiDB Dashboard Top SQL 功能YYYYY实验特性NNNNN
TiDB Dashboard SQL 诊断功能Y实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
TiDB Dashboard 集群诊断功能Y实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
Information schemaYYYYYYYYYYY
Metrics schemaYYYYYYYYYYY
Statements summary tablesYYYYYYYYYYY
慢查询日志YYYYYYYYYYY
TiUP 部署YYYYYYYYYYY
Ansible 部署NNNNNNNNNN已废弃
Kubernetes operatorYYYYYYYYYYY
内置物理备份YYYYYYYYYYY
Global KillYYYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
Lock ViewYYYYYYYY实验特性实验特性实验特性
SHOW CONFIGYYYYYYYYYYY
SET CONFIGYYYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
DM WebUI实验特实验特性实验特性实验特性实验特性NNNNNN
前台限流YYY实验特性实验特性NNNNNN
基于 EBS 的备份和恢复YNNNNNNNNNN
PITRYYYNNNNNNNN

  1. TiDB 误将 latin1 处理为 utf8 的子集。见 TiDB #18955
  2. TiDB 支持的完整 SQL 列表,见语句参考
  3. 从 TiDB v6.4.0 开始,支持高性能、全局单调递增的 AUTO_INCREMENT
  4. 对于 TiDB v4.0,事务 LOAD DATA 不保证原子性。
下载 PDF
产品
TiDB
TiDB Cloud
© 2023 PingCAP. All Rights Reserved.