TiDB 基本功能

本文列出了 TiDB 功能在各版本的支持变化情况。请注意,实验特性的支持可能会在最终版本发布前发生变化。

数据类型,函数和操作符

数据类型,函数,操作符6.26.16.05.45.35.25.15.04.0
数值类型YYYYYYYYY
日期和时间类型YYYYYYYYY
字符串类型YYYYYYYYY
JSON 类型实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
控制流程函数YYYYYYYYY
字符串函数YYYYYYYYY
数值函数与操作符YYYYYYYYY
日期和时间函数YYYYYYYYY
位函数和操作符YYYYYYYYY
Cast 函数和操作符YYYYYYYYY
加密和压缩函数YYYYYYYYY
信息函数YYYYYYYYY
JSON 函数实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
聚合函数YYYYYYYYY
窗口函数YYYYYYYYY
其他函数YYYYYYYYY
操作符YYYYYYYYY
字符集和排序规则 1YYYYYYYYY
用户级别锁YYNNNNNNN

索引和约束

索引和约束6.26.16.05.45.35.25.15.04.0
表达式索引实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
列式存储 (TiFlash)YYYYYYYYY
RocksDB 引擎YYYYYYYYY
Titan 插件YYYYYYYYY
不可见索引YYYYYYYYN
复合主键YYYYYYYYY
唯一约束YYYYYYYYY
整型主键上的聚簇索引YYYYYYYYY
复合或非整型主键上的聚簇索引YYYYYYYYN

SQL 语句

SQL 语句 26.26.16.05.45.35.25.15.04.0
SELECTINSERTUPDATEDELETEREPLACEYYYYYYYYY
INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATEYYYYYYYYY
LOAD DATA INFILEYYYYYYYYY
SELECT INTO OUTFILEYYYYYYYYY
INNER JOIN, LEFT\|RIGHT [OUTER] JOINYYYYYYYYY
UNIONUNION ALLYYYYYYYYY
EXCEPTINTERSECT 运算符YYYYYYYYN
GROUP BYORDER BYYYYYYYYYY
窗口函数YYYYYYYYY
公共表表达式 (CTE)YYYYYYYNN
START TRANSACTIONCOMMITROLLBACKYYYYYYYYY
EXPLAINYYYYYYYYY
EXPLAIN ANALYZEYYYYYYYYY
用户自定义变量实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
BATCH [ON COLUMN] LIMIT INTEGER DELETEYYNNNNNNN
ALTER TABLE ... COMPACTY实验特性NNNNNNN

高级 SQL 功能

高级 SQL 功能6.26.16.05.45.35.25.15.04.0
执行计划缓存YYYYY实验特性实验特性实验特性实验特性
执行计划管理 (SPM)YYYYYYYYY
下推计算结果缓存 (Coprocessor Cache)YYYYYYYY实验特性
Stale ReadYYYYYYYNN
Follower ReadYYYYYYYYY
通过系统变量 tidb_snapshot 读取历史数据YYYYYYYYY
Optimizer hintsYYYYYYYYY
MPP 执行引擎YYYYYYYYN
索引合并YYYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
基于 SQL 的数据放置规则YYY实验特性实验特性NNNN

数据定义语言 (DDL)

数据定义语言 (DDL)6.26.16.05.45.35.25.15.04.0
CREATEDROPALTERRENAMETRUNCATEYYYYYYYYY
生成列实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
视图YYYYYYYYY
序列YYYYYYYYY
AUTO_INCREMENTYYYYYYYYY
AUTO_RANDOMYYYYYYYYY
DDL 算法断言YYYYYYYYY
在单条语句中添加多列Y实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
更改列类型YYYYYYYNN
临时表YYYYYNNNN

事务

事务6.26.16.05.45.35.25.15.04.0
Async commitYYYYYYYYN
1PCYYYYYYYYN
大事务 (10 GB)YYYYYYYYY
悲观事务YYYYYYYYY
乐观事务YYYYYYYYY
可重复读隔离(快照隔离)YYYYYYYYY
读已提交隔离YYYYYYYYY

分区

分区6.26.16.05.45.35.25.15.04.0
Range 分区YYYYYYYYY
Hash 分区YYYYYYYYY
List 分区YY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
List COLUMNS 分区YY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
EXCHANGE PARTITION实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
动态裁剪YY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性NN

统计信息

统计信息6.26.16.05.45.35.25.15.04.0
CM-Sketch默认关闭默认关闭默认关闭默认关闭默认关闭YYYY
直方图YYYYYYYYY
扩展统计信息(多列)实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
统计反馈N已废弃已废弃已废弃实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
统计信息自动更新YYYYYYYYY
快速分析实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
动态剪裁YY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性NN

安全

安全6.26.16.05.45.35.25.15.04.0
传输层加密 (TLS)YYYYYYYYY
静态加密 (TDE)YYYYYYYYY
基于角色的访问控制 (RBAC)YYYYYYYYY
证书鉴权YYYYYYYYY
caching_sha2_password 认证YYYYYYNNN
与 MySQL 兼容的 GRANT 权限管理YYYYYYYYY
动态权限YYYYYYYNN
安全增强模式YYYYYYYNN
日志脱敏YYYYYYYYN

数据导入和导出

数据导入和导出6.26.16.05.45.35.25.15.04.0
快速导入 (TiDB Lightning)YYYYYYYYY
mydumper 逻辑导入已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃
Dumpling 逻辑导入YYYYYYYYY
事务 LOAD DATAYYYYYYYYN 3
数据迁移工具YYYYYYYYY
TiDB BinlogYYYYYYYYY
Change data capture (CDC)YYYYYYYYY

管理,可视化和工具

6.26.16.05.45.35.25.15.04.0
TiDB Dashboard 图形化展示YYYYYYYY
TiDB Dashboard 持续性能分析功能YYY实验特性实验特性NNN
TiDB Dashboard Top SQL 功能YYY实验特性NNNN
TiDB Dashboard SQL 诊断功能实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
Information schemaYYYYYYYY
Metrics schemaYYYYYYYY
Statements summary tablesYYYYYYYY
慢查询日志YYYYYYYY
TiUP 部署YYYYYYYY
Ansible 部署NNNNNNNN
Kubernetes operatorYYYYYYYY
内置物理备份YYYYYYYY
Global KillYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
Lock ViewYYYYYY实验特性实验特性
SHOW CONFIGYYYYYYYY
SET CONFIGYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
DM WebUI实验特性实验特性实验特性NNNNN
前台限流Y实验特性实验特性NNNNN

  1. TiDB 误将 latin1 处理为 utf8 的子集。见 TiDB #18955
  2. TiDB 支持的完整 SQL 列表,见语句参考
  3. 对于 TiDB v4.0,事务 LOAD DATA 不保证原子性。
下载 PDF
产品
TiDB
TiDB Cloud
© 2023 PingCAP. All Rights Reserved.