TiDB 基本功能

本文列出了 TiDB 功能在各版本的支持变化情况。请注意,实验特性的支持可能会在最终版本发布前发生变化。

数据类型,函数和操作符

数据类型,函数,操作符6.05.45.35.25.15.04.0
数值类型YYYYYYY
日期和时间类型YYYYYYY
字符串类型YYYYYYY
JSON 类型实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
控制流程函数YYYYYYY
字符串函数YYYYYYY
数值函数与操作符YYYYYYY
日期和时间函数YYYYYYY
位函数和操作符YYYYYYY
Cast 函数和操作符YYYYYYY
加密和压缩函数YYYYYYY
信息函数YYYYYYY
JSON 函数实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
聚合函数YYYYYYY
窗口函数YYYYYYY
其他函数YYYYYYY
操作符YYYYYYY
字符集和排序规则 1YYYYYYY

索引和约束

索引和约束6.05.45.35.25.15.04.0
表达式索引实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
列式存储 (TiFlash)YYYYYYY
RocksDB 引擎YYYYYYY
Titan 插件YYYYYYY
不可见索引YYYYYYN
复合主键YYYYYYY
唯一约束YYYYYYY
整型主键上的聚簇索引YYYYYYY
复合或非整型主键上的聚簇索引YYYYYYN

SQL 语句

SQL 语句 26.05.45.35.25.15.04.0
SELECTINSERTUPDATEDELETEREPLACEYYYYYYY
INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATEYYYYYYY
LOAD DATA INFILEYYYYYYY
SELECT INTO OUTFILEYYYYYYY
INNER JOIN, LEFT\|RIGHT [OUTER] JOINYYYYYYY
UNIONUNION ALLYYYYYYY
EXCEPTINTERSECT 运算符YYYYYYN
GROUP BYORDER BYYYYYYYY
窗口函数YYYYYYY
公共表表达式 (CTE)YYYYYNN
START TRANSACTIONCOMMITROLLBACKYYYYYYY
EXPLAINYYYYYYY
EXPLAIN ANALYZEYYYYYYY
用户自定义变量实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性

高级 SQL 功能

高级 SQL 功能6.05.45.35.25.15.04.0
执行计划缓存YYY实验特性实验特性实验特性实验特性
执行计划管理 (SPM)YYYYYYY
下推计算结果缓存 (Coprocessor Cache)YYYYYY实验特性
Stale ReadYYYYYNN
Follower ReadYYYYYYY
通过系统变量 tidb_snapshot 读取历史数据YYYYYYY
Optimizer hintsYYYYYYY
MPP 执行引擎YYYYYYN
索引合并YY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
基于 SQL 的数据放置规则Y实验特性实验特性NNNN

数据定义语言 (DDL)

数据定义语言 (DDL)6.05.45.35.25.15.04.0
CREATEDROPALTERRENAMETRUNCATEYYYYYYY
生成列实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
视图YYYYYYY
序列YYYYYYY
AUTO_INCREMENTYYYYYYY
AUTO_RANDOMYYYYYYY
DDL 算法断言YYYYYYY
在单条语句中添加多列实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
更改列类型YYYYYNN
临时表YYYNNNN

事务

事务6.05.45.35.25.15.04.0
Async commitYYYYYYN
1PCYYYYYYN
大事务 (10 GB)YYYYYYY
悲观事务YYYYYYY
乐观事务YYYYYYY
可重复读隔离(快照隔离)YYYYYYY
读已提交隔离YYYYYYY

分区

分区6.05.45.35.25.15.04.0
Range 分区YYYYYYY
Hash 分区YYYYYYY
List 分区实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
List COLUMNS 分区实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
EXCHANGE PARTITION实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
动态裁剪实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性NN

统计信息

统计信息6.05.45.35.25.15.04.0
CM-Sketch已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃Y
直方图YYYYYYY
扩展统计信息(多列)实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
统计反馈已废弃已废弃实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
快速分析实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性

安全

安全6.05.45.35.25.15.04.0
传输层加密 (TLS)YYYYYYY
静态加密 (TDE)YYYYYYY
基于角色的访问控制 (RBAC)YYYYYYY
证书鉴权YYYYYYY
caching_sha2_password 认证YYYYNNN
与 MySQL 兼容的 GRANT 权限管理YYYYYYY
动态权限YYYYYNN
安全增强模式YYYYYNN
日志脱敏YYYYYYN

数据导入和导出

数据导入和导出6.05.45.35.25.15.04.0
快速导入 (TiDB Lightning)YYYYYYY
mydumper 逻辑导入已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃
Dumpling 逻辑导入YYYYYYY
事务 LOAD DATAYYYYYYN 3
数据迁移工具YYYYYYY
TiDB BinlogYYYYYYY
Change data capture (CDC)YYYYYYY

管理,可视化和工具

管理,可视化诊断和工具6.05.45.35.25.15.04.0
TiDB Dashboard 图形化展示YYYYYYY
TiDB Dashboard 持续性能分析功能Y实验特性实验特性NNNN
TiDB Dashboard Top SQL 功能Y实验特性NNNNN
TiDB Dashboard SQL 诊断功能实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
Information schemaYYYYYYY
Metrics schemaYYYYYYY
Statements summary tablesYYYYYYY
慢查询日志YYYYYYY
TiUP 部署YYYYYYY
Ansible 部署NNNNNN已废弃
Kubernetes operatorYYYYYYY
内置物理备份YYYYYYY
Global Kill实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
Lock ViewYYYY实验特性实验特性实验特性
SHOW CONFIG实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
SET CONFIG实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
DM WebUI实验特性NNNNNN

  1. TiDB 误将 latin1 处理为 utf8 的子集。见 TiDB #18955
  2. TiDB 支持的完整 SQL 列表,见语句参考
  3. 对于 TiDB v4.0,事务 LOAD DATA 不保证原子性。
下载 PDF
产品
TiDB
TiDB Cloud
© 2024 PingCAP. All Rights Reserved.
Privacy Policy.