TiDB 基本功能

本文列出了 TiDB 功能在各版本的支持变化情况。请注意,实验特性的支持可能会在最终版本发布前发生变化。

数据类型,函数和操作符

数据类型,函数,操作符6.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
数值类型YYYYYYYYYY
日期和时间类型YYYYYYYYYY
字符串类型YYYYYYYYYY
JSON 类型Y实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
控制流程函数YYYYYYYYYY
字符串函数YYYYYYYYYY
数值函数与操作符YYYYYYYYYY
日期和时间函数YYYYYYYYYY
位函数和操作符YYYYYYYYYY
Cast 函数和操作符YYYYYYYYYY
加密和压缩函数YYYYYYYYYY
信息函数YYYYYYYYYY
JSON 函数Y实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
聚合函数YYYYYYYYYY
窗口函数YYYYYYYYYY
其他函数YYYYYYYYYY
操作符YYYYYYYYYY
字符集和排序规则 1YYYYYYYYYY
用户级别锁YYYNNNNNNN

索引和约束

索引和约束6.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
表达式索引实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
列式存储 (TiFlash)YYYYYYYYYY
RocksDB 引擎YYYYYYYYYY
Titan 插件YYYYYYYYYY
不可见索引YYYYYYYYYN
复合主键YYYYYYYYYY
唯一约束YYYYYYYYYY
整型主键上的聚簇索引YYYYYYYYYY
复合或非整型主键上的聚簇索引YYYYYYYYYN

SQL 语句

SQL 语句 26.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
SELECTINSERTUPDATEDELETEREPLACEYYYYYYYYYY
INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATEYYYYYYYYYY
LOAD DATA INFILEYYYYYYYYYY
SELECT INTO OUTFILEYYYYYYYYYY
INNER JOIN, LEFT|RIGHT [OUTER] JOINYYYYYYYYYY
UNIONUNION ALLYYYYYYYYYY
EXCEPTINTERSECT 运算符YYYYYYYYYN
GROUP BYORDER BYYYYYYYYYYY
窗口函数YYYYYYYYYY
公共表表达式 (CTE)YYYYYYYYNN
START TRANSACTIONCOMMITROLLBACKYYYYYYYYYY
EXPLAINYYYYYYYYYY
EXPLAIN ANALYZEYYYYYYYYYY
用户自定义变量实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
BATCH [ON COLUMN] LIMIT INTEGER DELETEYYYNNNNNNN
ALTER TABLE ... COMPACTYY实验特性NNNNNNN

高级 SQL 功能

高级 SQL 功能6.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
执行计划缓存YYYYYY实验特性实验特性实验特性实验特性
执行计划管理 (SPM)YYYYYYYYYY
下推计算结果缓存 (Coprocessor Cache)YYYYYYYYY实验特性
Stale ReadYYYYYYYYNN
Follower ReadYYYYYYYYYY
通过系统变量 tidb_snapshot 读取历史数据YYYYYYYYYY
Optimizer hintsYYYYYYYYYY
MPP 执行引擎YYYYYYYYYN
索引合并YYYYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
基于 SQL 的数据放置规则YYYY实验特性实验特性NNNN

数据定义语言 (DDL)

数据定义语言 (DDL)6.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
CREATEDROPALTERRENAMETRUNCATEYYYYYYYYYY
生成列实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
视图YYYYYYYYYY
序列YYYYYYYYYY
AUTO_INCREMENTYYYYYYYYYY
AUTO_RANDOMYYYYYYYYYY
DDL 算法断言YYYYYYYYYY
在单条语句中添加多列YY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
更改列类型YYYYYYYYNN
临时表YYYYYYNNNN

事务

事务6.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
Async commitYYYYYYYYYN
1PCYYYYYYYYYN
大事务 (10 GB)YYYYYYYYYY
悲观事务YYYYYYYYYY
乐观事务YYYYYYYYYY
可重复读隔离(快照隔离)YYYYYYYYYY
读已提交隔离YYYYYYYYYY

分区

分区6.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
Range 分区YYYYYYYYYY
Hash 分区YYYYYYYYYY
List 分区YYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
List COLUMNS 分区YYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
EXCHANGE PARTITIONY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
动态裁剪YYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性NN
Range COLUMNS 分区YNNNNNNNNN
Range INTERVAL 分区实验特性NNNNNNNNN

统计信息

统计信息6.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
CM-Sketch默认关闭默认关闭默认关闭默认关闭默认关闭默认关闭YYYY
直方图YYYYYYYYYY
扩展统计信息(多列)实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性N
统计反馈NN已废弃已废弃已废弃实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
统计信息自动更新YYYYYYYYYY
快速分析实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
动态裁剪YYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性NN

安全

安全6.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
传输层加密 (TLS)YYYYYYYYYY
静态加密 (TDE)YYYYYYYYYY
基于角色的访问控制 (RBAC)YYYYYYYYYY
证书鉴权YYYYYYYYYY
caching_sha2_password 认证YYYYYYYNNN
tidb_sm3_password 认证YNNNNNNNNN
与 MySQL 兼容的 GRANT 权限管理YYYYYYYYYY
动态权限YYYYYYYYNN
安全增强模式YYYYYYYYNN
日志脱敏YYYYYYYYYN

数据导入和导出

数据导入和导出6.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
快速导入 (TiDB Lightning)YYYYYYYYYY
mydumper 逻辑导入已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃已废弃
Dumpling 逻辑导入YYYYYYYYYY
事务 LOAD DATAYYYYYYYYYN 3
数据迁移工具YYYYYYYYYY
TiDB BinlogYYYYYYYYYY
Change data capture (CDC)YYYYYYYYYY

管理,可视化和工具

管理,可视化和工具6.36.26.16.05.45.35.25.15.04.0
TiDB Dashboard 图形化展示YYYYYYYYYY
TiDB Dashboard 持续性能分析功能YYYY实验特性实验特性NNNN
TiDB Dashboard Top SQL 功能YYYY实验特性NNNNN
TiDB Dashboard SQL 诊断功能实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
Information schemaYYYYYYYYYY
Metrics schemaYYYYYYYYYY
Statements summary tablesYYYYYYYYYY
慢查询日志YYYYYYYYYY
TiUP 部署YYYYYYYYYY
Ansible 部署NNNNNNNNN已废弃
Kubernetes operatorYYYYYYYYYY
内置物理备份YYYYYYYYYY
Global KillYYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
Lock ViewYYYYYYY实验特性实验特性实验特性
SHOW CONFIGYYYYYYYYYY
SET CONFIGYYY实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性实验特性
DM WebUI实验特性实验特性实验特性实验特性NNNNNN
前台限流YY实验特性实验特性NNNNNN

  1. TiDB 误将 latin1 处理为 utf8 的子集。见 TiDB #18955
  2. TiDB 支持的完整 SQL 列表,见语句参考
  3. 对于 TiDB v4.0,事务 LOAD DATA 不保证原子性。
下载 PDF
产品
TiDB
TiDB Cloud
© 2023 PingCAP. All Rights Reserved.